+45 51 35 36 22 info@cigno.dk

Cigno løser vurderingsopgaver, formidler køb og salg af virksomheder og skaffer kapital til eksempelvis vækst, generationsskifte, opkøb, Management Buy Out (MBO) og Management Buy In (MBI).

Vi har tæt kontakt til Private Equity-markedet. Vi hjælper den enkelte køber eller virksomhed med at afdække mulighederne og sikre, at de rette investoremner kontaktes med de rette informationer.

Vi prioriterer en tæt dialog med virksomhedens øvrige rådgivere som revisorer eller advokater og gennem vores netværk af partnere kan vi involvere yderligere ekspertise til virksomhedens forretningsudvikling.

Updates

Developments in the Agri, Food & Beverages Industry – October 2017

Click the image above to read the full report
Læs mere

Developments in the Agri, Food & Beverages Industry

Click the image above to read the full report
Læs mere

Developments in the IT industry

Click the image above to read the full report
Læs mere

Salg af virksomhed

Salg af virksomhed

Vi har en bred erfaring med salg af virksomhed fra en række transaktioner i forskellige brancher. Vi har en kompetent organisation, der samtidig har et tæt netværk, der gør os i stand til at yde en solid rådgivning til virksomhedsejere, herunder opsætte realistiske mål og gennemføre hele salgsprocessen effektivt og kvalitativt i top.

Vores typiske kunder i forbindelse med salg af virksomhed er:

  • Virksomheder, der står overfor et generationsskifte eller overvejer salg til en industriel partner, eksisterende eller ny ledelse (MBO/MBI), Private Equity-fonde eller lignende.
  • Koncerner/virksomheder, der ønsker at frasælge virksomheder/aktiviteter uden for kerneforretningen.
  • Private Equity- og ventureselskaber, der ønsker en exit-strategi for deres porteføljeselskaber.

Salgsprocessen foregår i flere faser og strækker sig ofte over en længere periode. Det er derfor anbefalelsesværdigt at påbegynde forberedelserne i samarbejde med os tidligst muligt, så kommercielle, juridiske og finansielle forhold optimeres.

Vi anvendes også som rådgiver, hvor en virksomhed er blevet kontaktet af en køber. I de situationer vil der være et stort behov for specialistrådgivning inden for emner som værdiansættelse, overtagelsesmodel, forhandlingsvilkår og forhandlingstaktik, styring af Due-diligence og vurdering af alternative købere.

Vi forestår grundlæggende hele salgsprocessen fra den indledende analyse- og beredskabsfase til de afsluttende forhandlinger og strukturering af closing. Alt sammen i et tæt samarbejde med virksomhedens øvrige rådgivere, herunder revisor og advokat.

Kontaktinformation

Bispensgade 32
9000 Aalborg


Bredgade 30
1260 København K


Rossinisvej 1
8920 Randers NV


Tel.: +45 51 35 36 22
info@cigno.dk

Køb af virksomhed

Køb af virksomhed

Vi har stor erfaring i at rådgive både virksomheder og personer med en relevant ledelsesmæssig baggrund om køb af virksomhed.

Vores rådgivning begynder med en indledende drøftelse af og aftale om succeskriterierne for opkøb, og afsluttes først ved den endelige gennemførelse af transaktionen.

I forbindelse med opkøb af virksomheder tilfører vi vores kunder betydelig værdi i såvel analysefasen som i forhandlingen af de endelige vilkår. Via vores rolle som ekstern partsrådgiver bidrager vi til et effektivt forhandlingsklima og sikrer dermed, at der skabes et stærkt grundlag for det efterfølgende samarbejde og integrationen af virksomhederne.

Vores typiske kunder ved køb af virksomhed er:

  • Virksomheder, der pga. vækststrategier eller strukturelle forhold i branchen ser en strategisk mulighed i at opkøbe med henblik på at opnå synergifordele ved sammenlægninger – enten i Danmark eller i udlandet.
  • Udenlandske virksomheder, der ønsker at etablere sig i Danmark.
  • Private Equity selskaber, som vil gennemføre buy-out eller industrikonsolidering.
  • Personer med en stærk erhvervsmæssig baggrund, som er interesserede i at overtage generationsskiftemodne virksomheder – Management Buy In (MBI) eller Management Buy Out (MBO).

Købsprocessen foregår i flere faser og strækker sig ofte over en længere periode. Det er derfor anbefalelsesværdigt at påbegynde forberedelserne i samarbejde med os tidligst muligt i forløbet, så kommercielle, juridiske og finansielle forhold optimeres.

Vi forestår grundlæggende hele købsprocessen fra den indledende analyse af købers situation, fastlæggelse af succeskriterier, identifikation af og kontakt til udvalgte virksomheder til de afsluttende forhandlinger og strukturering af closing. Denne proces foretages i et tæt samarbejde med købere og den udvalgte virksomheds øvrige rådgivere, herunder revisor og advokat.

Faserne for købsprocessen vil være forskellige alt efter købertype. Det vil sige, om der er tale om en opkøbsproces for en virksomhed, hvor virksomheden ikke er identificeret, en opkøbsproces for arbejdende køber (MBI) eller opkøb af konkret virksomhed, hvor virksomheden er identificeret af køber selv (MBO, MBI, strategisk køb).

Kontaktinformation

Bispensgade 32
9000 Aalborg


Bredgade 30
1260 København K


Rossinisvej 1
8920 Randers NV


Tel.: +45 51 35 36 22
info@cigno.dk

Kapitalfremskaffelse

Kapitalfremskaffelse

Uvildig og erfaren rådgivning er vigtig, når der skal tilføres kapital til virksomheden på den mest optimale måde. Skal virksomheden have tilført risikovillig kapital, er der en del spørgsmål, som virksomhedsejeren har brug for at få afklaret. Hvor stor en ejerandel, i form af aktier eller anparter, må ejeren afgive? Hvor meget kapital er der behov for, og hvor meget kan der tilføres virksomheden? Hvor og hvordan finder man købere til aktieposter eller anparter i virksomheden? For virksomhedsejeren er der stor værdi i, at ny kapital tilføres på de bedste betingelser.

Analyse af virksomheden og prisfastsættelse af aktie- eller anpartsposten

Der findes ikke to virksomheder, der er ens. Ejeren kender sin virksomhed i alle detaljer, men ser ofte ikke de samme ricisi, som en potentiel investor oplever. Hos CIGNO kender vi til de forhold, der trækker op eller ned i det samlede billede, og når vi prisfastsætter, benytter vi os af forskellige metoder, der både inddrager indtjening og egenkapital i en samlet helheds-analyse. Vores prisfastsættelse er en realistisk vurdering af virksomheden set ud fra såvel sælgers og i købers objektive risikovurdering.

CIGNO foretager en grundig gennemgang af hele virksomheden, virksomhedens eksterne samarbejdspartnere, kunder og leverandører samt konkurrenter og brancheforhold. Herudover omfatter analysen en intern gennemgang af virksomhedens produkter, ydelser, produktion og kompetencer hos ledelse og medarbejdere samt en finansiel analyse af det regnskabsmæssige materiale.

Præsentation af virksomheden i forhold til købere og investorer

Det er vigtigt at virksomheden præsenteres bedst muligt, såvel positivt, og med underbyggende forklaringer af eventuelle negative forhold. Via vort store netværk, såvel nationalt og internationalt, søger vi efter mulige investorer eller købere, og vi udarbejder salgsmateriale i forbindelse med kapitalforhøjelse.

Den største synergi tilstræbes

Investoremner med kendskab til markedsforholdene giver den største værdi for virksomhe-den. Vi ved, at indsigt skaber værdi for virksomheden, derfor stræber vi efter at finde købere, der formår at udnytte virksomhedens potentiale bedst muligt. Det kan ligeledes være investo-rer der kan tilføre kompetencer inden for forskellige felter. Investorer, der opnår synergier gennem deres ejerskab, giver typisk også en højere pris.

Forhandlingsfasen er følsom, og vi varetager hele processen mellem køber og sælger og løser de knaster eller uenigheder, der kan opstå. Aktie- eller anpartspostens pris er et vigtigt forhandlingspunkt, hvor den bedst mulige løsning og det kompromis, der bedst tilgodeser ejeren og samtidig gør det muligt at sælge aktier eller anparter, skal findes. Det er vigtigt, at have kendskab til forskellige overtagelsesmodeller, der kan tilgodese begge parter. I CIGNO har vi stor erfaring heri.

Gennem processen kan mindre vigtige aspekter få stor vægt, og her kan vi vejlede, så begge parters synspunkter tilgodeses, og vi kan finde det kompromis, der holder processen i gang og skaber resultat. Vores aktive involvering i forhandlingen stopper først, når virksomhedens aktie- eller anpartspost er solgt, og overdragelsesaftalen er underskrevet.

Kontaktinformation

Bispensgade 32
9000 Aalborg


Bredgade 30
1260 København K


Rossinisvej 1
8920 Randers NV


Tel.: +45 51 35 36 22
info@cigno.dk

Værdiansættelse

Værdiansættelse

Ved en værdiansættelse starter vi med en samlet analyse af virksomheden, herunder det forretningsmæssige grundlag, og ser på de markedsmæssige forhold, kunde- og leverandør- sammensætningen m.v. Vi gennemgår produkter, ydelser, produktion samt vurderer på ledelses- og kompetenceforhold, og grundlæggende selskabsspecifikke forhold. Vi laver en grundig analyse af de finansielle forhold. Herudover vurderer vi på køberinteressen, inden for den givne branche, da det er af vital betydning for virksomhedens værdi.

Med baggrund i virksomhedsanalysen udarbejder vi en konkret værdiansættelse ud fra anerkendte værktøjer og modeller, samt databaser.

Dette kan bl.a. indeholde:

  • Normalisering af indtjening, udskillelse af ejendom fra beregning etc.
  • Værdiberegning efter DCF model og EBIT-multibel model. Værdiberegning substansværdi.

Vigtigt om værdien i virksomheden

Alle virksomheder er forskellige. Baggrunde, fremtidsudsigter og generelle vilkår gør sig gældende for værdivurderingen. Har virksomheden fx et par meget store kunder, der vægter tungt, og er resten af kundeporteføljen spredt godt ud, hvad betyder det så for værdi og for risiko? Hvordan skal I tage hensyn til, at der er foretaget en række store investeringer, som endnu ikke er afspejlet i indtjeningen?

En situation kan være, at en virksomhed har haft høj indtjening gennem flere år, men det seneste år eller to er tallet faldet – hvordan vurderer I det? Måske er virksomheden vækstet voldsomt, og derfor er indtjeningen vokset kraftigt de senere år, det kan være svært at værdisætte. Eller hvordan indregner I, i værdien, at ejeren bestrider alle ledelsesmæssige funktioner, og at der ikke findes en lederkreds under virksomhedsejeren?

Vores finansielle analyse gennemgår regnskabet; driftsregnskabet og balance inkl. gældsposter er med i analysen, og er der ikke udarbejdet budgetter, finder vi et anslået niveau for omsætning og indtjening.

Værdiberegning

Samtlige af de forhold, vi har opregnet her på siden, indgår i værdiberegningen. Vi tager udgangspunkt i kendte metoder, der alle baserer sig på virksomhedens indtjening og balance. Flere metoder hjælper os til at krydstjekke værdiansættelsen. Vi holder tallene op mod eventuelle registrerede virksomhedstransaktioner i den pågældende eller i beslægtede brancher. Fakta sammenholder vi med vores markedskendskab og vores kontinuerlige dialog med investorer, banker, revisorer mv. I den sammenhæng vurderer vi også virksomhedens salgbarhed.

Værdiansættelsen kan ikke indregnes eventuelle synergier hos en køber, f.eks. en konkurrent, som kan føre til besparelser eller mere indtjening ved en sammenlægning. Synergier er helt afhængige af, hvem køberen er. Vi rådgiver gerne om, hvordan potentielle synergier kan prissættes, hvis der er en konkret køber til virksomheden. Værdiansættelsen er således baseret på virksomheden isoleret set.

Skriftlig rapport

Den samlede værdiansættelse, baggrund, observationer og forudsætninger samles i en rapport til virksomhedens ledelse/ejer.

Kontaktinformation

Bispensgade 32
9000 Aalborg


Bredgade 30
1260 København K


Rossinisvej 1
8920 Randers NV


Tel.: +45 51 35 36 22
info@cigno.dk

Om os

Om os

Cigno blev etableret af CEO og partner Jens Møller i 2005. Vi har siden udviklet os til at være en af de førende danske specialister inden for vurdering, køb og salg af virksomheder og fremskaffelse af kapital til vækst og virksomhedsudvikling.

Hos Cigno deltager vi årligt i tocifrede danske og internationale transaktioner. Vi repræsenterer som oftest sælger som eksklusiv rådgiver på området og er altid uafhængige af andre rådgivere som banker, advokater og revisorer.

Vi ønsker at være erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner inden for vores primære kompetenceområder og levere en kompetent og fleksibel ydelse til en konkurrencedygtig pris på markedet.

Vores ydelser og rådgivning foregår på en jordnær, ligefrem og direkte måde, som er i øjenhøjde med alle involverede parter. Vi ønsker at tilføre rådgivningsbranchen et friskt pust og en faglig kompetent rådgivning, der giver vores kunder det bedste beslutningsgrundlag.

Cigno er den italienske betegnelse for svane, der som bekendt er Danmarks nationalfugl.
Den symboliserer muligheden for at bevæge sig mod nye mål, udfolde det fulde potentiale og have indre styrke til at kunne modstå ydre udfordringer.

Cigno er medlem af M&A Worldwide.

Organisation

Ledelse

Jens Møller

Jens Møller

CEO & Partner

Tel.: +45 22 91 04 17
jm@cigno.dk

Tidligere partner i Gaarn Thomsen & Partners A/S.
Manager hos Deloitte SMV M&A og i ledende stillinger i større virksomheder
i Danmark og udlandet i flere år. Uddannet revisor, HD-R fra Aalborg Universitet.

International Team

Cigno – Aalborg

Bispensgade 32
9000 Aalborg

Administration

Rossinisvej 1
8920 Randers NV

Cigno – København

Bredgade 30
1260 København K

Kontakt

Kontakt Cigno fortroligt og uforpligtende for nærmere drøftelse.

Kontaktinformation

Bispensgade 32
9000 Aalborg


Bredgade 30
1260 København K


Rossinisvej 1
8920 Randers NV


Tel.: +45 51 35 36 22
info@cigno.dk